کیمیا کود

کود کشاورزی

تولید کننده کود

قیمت کود

کودهای ارگانیک

کودهای شیمیایی

کودهای گلخانه ای

RSS Linkedin Google +
گوگرد پودری

گوگرد پودری

گوگرد پودری گوگرد نقش تولید اسید های آمینه و پروتئین در فرآیند فتوسنتز در گیاه را به عهده دارد و کمبود آن در عملکرد کمی و کیفی محصول نمود پیدا می کند. کمبود گوگرد به صورت رنگ پریدگی و زردی در برگ های جوان و قسمت های انتهایی گیاه ظاهر می شود. به علت PH […]